Ruszyło pierwsze na Pomorzu pilotażowe centrum telemonitoringu urządzeń wszczepialnych

fot. nadesłane / dr hab. med. Maciej Kempa
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku uruchomiono pierwsze w województwie pomorskim pilotażowe centrum zdalnej kontroli kardiowerterów-defibrylatorów – urządzeń wszczepianych osobom zagrożonym nagłym zgonem sercowym. Programem objęto już blisko 200 pacjentów z różnych względów wymagających dodatkowego nadzoru kardiologicznego. Jak podkreślają koordynatorzy programu, pilotaż pozwoli na poprawę bezpieczeństwa chorych i ograniczenie liczby wizyt kontrolnych w tutejszej poradni zaburzeń rytmu. Zdaniem lekarzy pomoże to uniknąć niepotrzebnego narażania pacjentów z arytmiami na kontakt z innymi chorymi oraz z pracownikami systemu opieki zdrowotnej, co okazuje się wciąż istotne w warunkach nadal odczuwalnych skutków pandemii COVID-19. Ponadto pozwoli skrócić czas oczekiwania na wizytę w poradni, gdyż znaczna część kontroli przeprowadzona będzie zdalnie.

Nowa pracownia

W ramach rozpoczętego w marcu 2022 roku projektu pilotażowego centrum zdalnej kontroli kardiowerterów-defibrylatorów (ang. implantable cardioverter-defibrillator, ICD) w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku utworzono dedykowaną pracownię zdalnej kontroli implantowanych układów wszczepialnych.

W nowej pracowni utworzono stanowiska zdalnej kontroli kardiowerterów-defibrylatorów wyposażone w zestaw komputerowy z dostępem do Internetu i oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie zdalnych kontroli urządzeń. Równolegle przeprowadzono rekrutację lekarzy posiadających odpowiednie doświadczenie w opiece nad chorymi z ICD i określenie grup pacjentów w sposób szczególny zagrożonych wystąpieniem zdarzeń niepożądanych podczas leczenia za pomocą ICD. Istotnym elementem projektu pilotażowego było przeszkolenie pacjentów i ich rodzin w zakresie obsługi urządzeń do zdalnego monitorowania.

Szkolenie pacjentów i ich bliskich

Raport wysyłany o stałej porze regularnie i automatycznie a także w razie potrzeby dodatkowo i celowo (kiedy coś zaniepokoi pacjenta) z modemu do telemonitoringu może być źródłem pierwszej informacji o dysfunkcjach wszczepionego układu, ale także o wystąpieniu u pacjenta różnego rodzaju arytmii, na przykład migotania przedsionków. Zdaniem kardiologów wczesna informacja o groźnej arytmii pozwala na włączenie leczenia farmakologicznego albo wykonanie zabiegu ablacji. Pozwala to na minimalizację ryzyka wystąpienia poważnych następstw zaburzeń rytmu serca. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie migotania przedsionków może uchronić od udaru mózgu – jednego z najpoważniejszych i najbardziej kosztownych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia powikłań tej najpowszechniej występującej arytmii. Z kolei wczesne wykrycie ewentualnej dysfunkcji defibrylatora umożliwia natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego postępowania naprawczego.

Czas na kontrolę!

Po etapach przygotowawczych, w kwietniu 2022 roku w gdańskim ośrodku uruchomiono system zdalnej kontroli włączonych do projektu pacjentów i rozpoczęto procedurę regularnych zdalnych kontroli prowadzonych przez przeszkolony personel medyczny. W zależności od uzyskiwanych ze zdalnych kontroli danych personel podejmuje obecnie odpowiednie działania, takie jak między innymi: kontakt telefoniczny z chorym, wezwanie na dodatkową wizytę, ustalenie hospitalizacji.

Projekt uruchomionego w naszym ośrodku projektu pilotażowego zakładał włączenie do systemu zdalnego monitorowania około 30 chorych oraz ich monitorowanie przez okres 3 miesięcy. Dziś widzimy, że zarówno potrzeby kliniczne, jak i zainteresowanie pacjentów tą formą nadzoru kardiologicznego okazało się znacząco większe. Obecnie w naszym pilotażowym systemie monitorowania pozostaje już niemal 200 wymagających nadzoru chorych z implantowanymi defibrylatorami serca różnych producentów. Po zakończeniu projektu, mimo braku refundacji tej formy nadzoru kardiologicznego, uczestniczący w naszym programie pacjenci pozostaną pod opieką Poradni Zaburzeń Rytmu UCK i nadal będą zdalnie monitorowani - koszty opieki nad pacjentami-uczestnikami programu pilotażowego przejmie nasz ośrodek – zapewnia dr hab. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, kierownik merytoryczny projektu.

Brak finansowania

Obecnie z powodu braku finansowania telemonitoringu urządzeń wszczepialnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczęte w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy.

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Zgodnie z tą wiedzą jednym ze sposobów poprawy wyników leczenia za pomocą implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca osób zagrożonych nagłym zgonem arytmicznym jest korzystanie z ciągle mało dostępnej w Polsce opcji zdalnego monitorowania tych pacjentów i wszczepionych im układów – zwraca uwagę prof. Grzegorz Raczak, kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dodaje:
Aby opieka z zastosowaniem technik telemedycznych mogła być prowadzona w sposób optymalny, niezbędne jest wprowadzenie do świadomości zarówno lekarzy, jak i pacjentów wiedzy na temat możliwości samej metody oraz jej dostępności. To jeden z celów rozpoczętego przez nas projektu. Uruchomiony w naszym ośrodku pilotaż pozwoli na poprawę bezpieczeństwa chorych i, mamy nadzieję, uświadomienie decydentom oraz zarządzającym pracą ośrodków w całej Polsce, że ta forma opieki kardiologicznej jest nie tylko skuteczna, ale w szerszym ujęciu także efektywna ekonomicznie.

Telemonitoring niezbędny w pandemii

Jak podkreślają specjaliści, znaczenie opieki telemonitoringowej jest szczególnie istotne w obecnej, wciąż niepokojącej, sytuacji epidemiologicznej. Wsparcie klasycznych metod postępowania medycznego przez narzędzie telemedyczne, którego zastosowanie sprzyja ograniczeniu wizyt pacjentów w poradniach kontroli kardiowerterów-defibrylatorów i poprawę bezpieczeństwa chorych staje się zdaniem ekspertów nie do przeceniania.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy zaoferować naszym pacjentom z implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami jeszcze pełniejszą i doskonalszą opiekę – zwłaszcza we wciąż trudnych warunkach epidemicznych. Z naukowego punktu widzenia doceniamy także szansę na pozyskanie znaczącej ilości danych medycznych, których wykorzystanie w celach naukowych może pozwolić na dalsze doskonalenie samej technologii zdalnego monitorowania układów wszczepialnych, jak i prowadzenie działalności naukowej we wiodącym ośrodku akademickim, jakim bez wątpienia pozostaje Gdański Uniwersytet Medyczny, od wielu lat wdrażający najnowsze i zgodne z aktualną wiedzą medyczną metody leczenia – mówi dr hab. n. med. Maciej Kempa.

Badania naukowe potwierdzają, że zdalne monitorowanie pacjentów z implantowanymi stymulatorami i kardiowerterami-defibrylatorami prowadzi do redukcji ryzyka zgonu oraz ograniczenia liczby hospitalizacji z powodu chorób sercowo-naczyniowych w tej populacji1. W Polsce telemonitoring urządzeń wszczepialnych uzyskał już pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ze względu na brak refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia dla tej formy opieki kardiologicznej pilotażowy projekt UCK w Gdańsku jest finansowany z grantu edukacyjnego. Grantodawcą jest firma Boston Scientific Polska.


Saxon LA, Hayes DL, Gilliam FR et al., Long-term outcome after ICD and CRT implantation and influence of remote device follow-up: the ALTITUDE survival study. Circulation. 2010; 7;122:2359-67
Mabo P, Victor F, Bazin P et al., A randomized trial of long-term remote monitoring of pacemaker recipients (the COMPAS trial). Eur Heart J. 2012; 33: 1105-11
Guédon-Moreau L, Lacroix D, Sadoul N et al. A randomized study of remote follow-up of implantable cardioverter defibrillators: safety and efficacy report of the ECOST trial. Eur Heart J. 2013; 34: 605-14
Hindricks G, Taborsky M, Glikson M, et al. Implant-based multiparameter telemonitoring of patients with heart failure (IN-TIME): a randomised controlled trial. Lancet. 2014; 384: 583-90
Tajstra M., Sokal A., Gadula-Gacek E. et al., Remote Supervision to Decrease Hospitalization Rate (RESULT) study in patients with implanted cardioverter-defibrillator, EP Europace. 2020; 22: 769–776 
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Kościerzyna
16.6°C
wschód słońca: 04:18
zachód słońca: 21:24
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Kościerzynie

kiedy
2022-10-14 19:00
miejsce
Kino Remus, Kościerzyna, ul. 3 Maja 9
wstęp biletowany